Register


To register please fill this form :
Terms & Conditions

ผู้เข้าร่วมประมูล

 • บุคคลธรรมดาต้องบรรลุนิติภาวะ (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)
 • นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายละเอียดการประมูล

 • ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดการประมูล
 • ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดเวลาประมูล
 • ผู้ทำการประมูล จะเป็นผู้กำหนดสินค้าที่จะประมูล

รูปแบบของการประมูล

 1. การประมูลแบบไม่มีราคาขั้นต่ำ โดยผู้ประกาศจะเป็นผู้เสนอราคาจนกว่าจะมีผู้รับราคา ราคาสูงสุดที่ท่านใดถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ให้ถือคำตัดสินของผู้ประกาศเป็นที่สิ้นสุด
 2. การประมูลแบบราคาขั้นต่ำ โดยผู้ประกาศจะเป็นผู้เสนอราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้จนกว่าจะมีผู้รับราคา ราคาสูงสุดที่ท่านใดถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล ทั้งนี้ให้ถือคำตัดสินของผู้ประกาศเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ผู้เข้าประมูล จะต้องแจ้งความประสงค์แก่ผู้ทำการประมูล พร้อมยื่นหลักฐานดังนี้

 • กรณีบุคคลธรรมดา  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนา
 • กรณีนิติบุคคล  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ  ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่ทำการประมูล  ลงนามรับรองสำเนา โดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง พร้อมประทับตราบริษัทฯ  และ สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม

การวางเงินประกัน

- ผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องวางเงินประกัน  เพื่อเป็นการประกันก่อนการประมูล จำนวนเงินวางประกัน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน)  บุคคลภายในประเทศ

และเงินประกันสกุลดอลลาร์สหรัฐจำนวน 6,000 เหรียญ (หกพันเหรียญ) บุคคลจากต่างประเทศ

ช่องทางในการชำระเงิน

 1. ชำระเป็นเงินสดได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ลงทะเบียน
 2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท บางกอกอ๊อคชั่นเนียร์ส จำกัด

  ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 189-4-21985-4

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 374-1-59110-0

  ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ ประเภทบัญชีออมทรัพย์
  เลขที่บัญชี 065-0-407-50-4

  หมายเหตุ:  เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงิน(Pay-in) พร้อมระบุชื่อผู้ประมูล มายังหมายเลข 0-2740-7994 หรือส่ง SMS มายังหมายเลข 086-507-6575 ผู้วางเงินประกันจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน
 1. แคชเชียร์เช็ค สำหรับผู้ประมูลที่อยู่ในเขต (กรุงเทพและปริมณฑล)
 2. ดราฟท์ สำหรับผู้ประมูลที่อยู่นอกเขต (ต่างจังหวัด)

การคืนเงินประกัน

 1. กรณีไม่ชนะการประมูล
  1. กรณีวางเงินประกันเป็นเงินสดสามารถมารับเงินสดคืนได้ทันทีที่แผนกการเงิน
  2. กรณีวางเงินประกันโดยวิธีการโอนผ่านธนาคารบริษัทฯ จะโอนเงินคืนให้ภายใน 3 วัน ทำการนับจากวันที่การประมูลเสร็จสิ้นตามเลขที่บัญชีเดิม โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอน
  3. กรณีวางเงินประกันเป็นแคชเชียร์เช็คหรือแบงค์ดร๊าฟท์ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถขอรับเช็คหรือดร๊าฟท์ฉบับเดิมคืนได้ทันทีที่แผนกการเงิน
 1. กรณีชนะการประมูล เงินประกันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งสำหรับค่าสินค้าที่ประมูล ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน 8 วัน นับจากวันที่ประมูลเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการประมูล

 1. ผู้ทำการประมูลจะออกหมายเลขบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ถือบัตรประมูลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลได้ ในกรณีบัตรประมูลสูญหาย เจ้าของบัตรจะต้องรีบแจ้งต่อสำนักงานการประมูลโดยทันทีเพื่อออกบัตรใบใหม่และเจ้าของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนสินค้าทั้งหมดที่ถูกประมูลโดยบัตรที่สูญหายไป
 2. การประมูลให้เสนอราคาด้วยวาจา ผู้เข้าประมูลที่ให้ราคาสูงที่สุดจะมีสิทธิเป็นผู้ซื้อ โดยผู้ทำการประมูลจะเป็นผู้ให้สัญญาณสิ้นสุดการประมูลว่า……เป็นผู้ชนะการประมูล
 3. ผู้ชนะการประมูลไม่สามารถยกเลิกรายการสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. กรณีผู้ประมูลสินค้า ละทิ้งสินค้า หรือไม่ชำระค่าสินค้าจนครบจำนวนราคาสินค้าที่ประมูลได้ ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ( ภายใน 8 วัน นับจากวันที่เสร็จสิ้นการประมูล) บริษัทฯ จะนำสินค้าที่ท่านประมูลได้ มาประมูลใหม่ในการประมูลครั้งถัดไปทันที โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ในกรณีทีนำสินค้ามาประมูลใหม่แล้วเกิดส่วนต่าง  ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับท่านจนถึงที่สุด

ประมูลทางInternet

- Live Internet  เป็นการประมูลทาง Internet โดยทำการประมูลไปพร้อมกับการประมูลสินค้า ณ ลานประมูลบางนาตราด กม.18 ตรวจสอบสินค้าหน้าเว็บ   http://www.bangkokauctioneers.com

การส่งมอบ / การขนย้าย

 1. เมื่่อผู้ทำการประมูลได้รับการชำระเงินครบถ้วนแล้ว โดยชำระเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น หากต้องการชำระเป็นสกุลเงินอื่น จะต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นสกุลเงินบาทในอัตราที่เทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าที่ประมูลได้ ผู้ทำการประมูลจะส่งมอบเอกสาร ที่่เกี่ยวข้องให้ผู้ชนะการประมูล ณ สำนักงานบริษัท แต่จะต้องไปรับสินค้า ณ ลานประมูลที่ทำการขายสินค้าตัวนั้นๆ
 2. หากต้องมีการขนย้ายสินค้าไปเก็บ ณ สถานที่อื่น ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสินค้านั้น ๆ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถอดชิ้นส่วนเครื่องจักรเพื่อการขนส่ง ผู้ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าดำเนินการเองทั้งหมด และ หากต้องการว่าจ้างให้ผู้ทำการประมูลดำเนินการให้ ผู้ทำการประมูลจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ผู้ชนะการประมูลรับทราบ
 3. เมื่อผู้ชนะการประมูลได้รับมอบสินค้าแล้ว จะต้องขนย้ายสินค้าออกจากลานประมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด หากล่วงเลยกว่าวันที่กำหนด ผู้ทำการประมูลจะคิดค่าจอดเก็บเครื่องจักร วันละ 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อหนึ่งรายการ

  หมายเหตุ:  (ในกรณี ผู้ชนะการประมูลและผู้รับสินค้า ไม่ได้เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน ผู้ประมูลจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบตามที่ผู้ทำการประมูลระบุไว้ในท้ายเล่มของหมายเลขบัตรประมูล เพื่อให้เป็นหลักฐานในการรับสินค้าแทน)

 4. ผู้ทำการประมูลจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชนะการประมูล โดยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือเพื่อนำเครื่องจักรและรายการสินค้าต่างๆที่ ประมูลได้ขึ้นรถบรรทุกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ผู้ทำการประมูลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อันเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการนำสินค้าขึ้นรถบรรทุกให้
 5. ผู้ทำการประมูล จะทำการส่งมอบเอกสารประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้แก่ผู้ชนะการ ประมูล ภายใน 45 วันนับหลังจากวันประมูล โดยเอกสารดังกล่าวสามารถนำไปจดทะเบียนหรือ แจ้งย้ายได้ทันที หากแต่ผู้ชนะการประมูลไม่ไปดำเนินการกับทางราชการภายใน 45 วันหลังจากได้รับเอกสารจากผู้ทำการประมูล ผู้ชนะการประมูลจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารอื่่นๆ (ถ้ามี) และทางผู้ทำการประมูลไม่ขอรับผิดชอบต่อการติดตามเอกสารดังกล่าวหลังจากระยะ เวลาเกินกว่า 60 วัน นับจากวันประมูล